Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Soi cầu đẳng cấp ngày :16-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
16-06-19 Kon Tum
Khánh Hòa
15-06-19Đà Nẵng: 09,
Quảng Ngãi: 55,
Đắc Nông: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
264
14-06-19Gia Lai: 35,
Ninh Thuận: 05
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
230
13-06-19Bình Định: 06,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 42
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
249
12-06-19Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 59
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
259
11-06-19Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 57
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
205
10-06-19TT Huế: 17,
Phú Yên: 53
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
236
09-06-19Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 34
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
220
08-06-19Đà Nẵng: 05,
Quảng Ngãi: 55,
Đắc Nông: 94
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
259
07-06-19Gia Lai: 98,
Ninh Thuận: 54
Trượt216
06-06-19Bình Định: 09,
Quảng Trị: 58,
Quảng Bình: 11
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
248
05-06-19Đà Nẵng: 95,
Khánh Hòa: 49
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
270
04-06-19Đắc Lắc: 27,
Quảng Nam: 34
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
232
03-06-19TT Huế: 56,
Phú Yên: 94
Trúng TT Huế241
02-06-19Kon Tum: 31,
Khánh Hòa: 56
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
230
01-06-19Đà Nẵng: 67,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 74
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
229
31-05-19Gia Lai: 00,
Ninh Thuận: 35
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
245
30-05-19Bình Định: 17,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 78
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
252
29-05-19Đà Nẵng: 12,
Khánh Hòa: 74
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
277
28-05-19Đắc Lắc: 14,
Quảng Nam: 10
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
227
27-05-19TT Huế: 83,
Phú Yên: 98
Trúng Phú Yên263
26-05-19Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 72
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
252
25-05-19Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 77,
Đắc Nông: 57
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
288
24-05-19Gia Lai: 91,
Ninh Thuận: 05
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
237
23-05-19Bình Định: 15,
Quảng Trị: 09,
Quảng Bình: 72
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
238
22-05-19Đà Nẵng: 86,
Khánh Hòa: 63
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
278
21-05-19Đắc Lắc: 19,
Quảng Nam: 56
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
240
20-05-19TT Huế: 51,
Phú Yên: 31
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
222
19-05-19Kon Tum: 62,
Khánh Hòa: 56
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
278
18-05-19Đà Nẵng: 66,
Quảng Ngãi: 07,
Đắc Nông: 37
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
244
17-05-19Gia Lai: 14,
Ninh Thuận: 22
Trượt255
16-05-19Bình Định: 50,
Quảng Trị: 74,
Quảng Bình: 31
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
252